Kas yra Caritas?

Caritas – tai tarptautinė katalikiška organizacija, visame pasaulyje vykdanti humanitarinę veiklą ir padedanti vargstantiems, nepriklausomai nuo jų rasės, religijos, lyties ir tautybės. Caritas savo veikloje remiasi Katalikų bažnyčios socialiniu mokymu, akcentuojančiu žmogaus orumą.

Telšių vyskupijos Caritas (toliau TV Caritas) yra pagal Katalikų Bažnyčios kanonų teisę Telšių vyskupo (toliau Ordinaro) įsteigtas ir veikiantis viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą.

TV Caritas įeina į Lietuvos Caritas bendruomenę. TV Caritas, atstovaujamas Lietuvos Caritas, yra Caritas Internationaliskonfederacijosir Regiono Caritas Europa dalis.

Caritas Telšių vyskupijoje veikia vyskupijos, dekanato ir parapijos lygmenimis.

 

Misija

TV Caritas tarnystė Telšių vyskupijoje yra Katalikų Bažnyčios pastoracinė veikla, vykdoma kaip krikščioniškosios meilės tarnystė. Ji yra neatskiriama krikščioniškosios (katalikiškosios) tapatybės dalis.

TV Caritas misija – liudyti Katalikų Bažnyčios rūpestį ir teikti poreikius atitinkančią pagalbą jos reikalingiems asmenims bei skatinti į ją įsitraukti Telšių vyskupijos parapijų bendruomenes ir visus geros valios žmones.

Vizija

TV Caritas padeda Telšių vyskupijos bendruomenei savanorių ir profesionalių darbuotojų pagalba rūpintis silpniausiais savo bendruomenės bei visuomenės nariais. Kartu su kitais geros valios žmonėmis, nevyriausybinėmis, verslo ir valdžios organizacijomis TV Caritas prisideda prie atskirties ir skurdo mažinimo bei socialiai atsakingos visuomenės kūrimosi.

Caritas atliekama meilės tarnystė parapijos bendruomenėje yra neatskiriama krikščioniškosios tapatybės dalis drauge su Dievo žodžio skelbimu ir sakramentų šventimu.

Karitatyvinė veikla yra patraukli krikščioniško asmeninio augimo galimybė, įgalinanti krikščioniškąją bendruomenę veiksmingai liudyti tikėjimą.

Funkcijos:

  • koordinuoti Caritas veiklą ir vykdyti socialinius projektus;
  • atstovauti vargstančiųjų interesams ir ginti juos tarptautinėse ir valstybinėse institucijose, siekiant sukurti socialiniu teisingumu grįstą visuomenę;
  • informuoti visuomenę apie socialinio gyvenimo pokyčius, akcentuojant iškylančias problemas;
  • užtikrinti nuolatinį Caritas narių kvalifikacijos kėlimą;
  • skatinti bendradarbiavimą tarp Caritas, NVO ir vyriausybinių struktūrų, ieškant finansavimo šaltinių socialiniams projektams vykdyti.

 

TV Caritas valdymo organai:

  • Telšių ordinaras.
  • Telšių vyskupijos Caritas direktorius
Wednesday the 28th. Design by QualityJoomlaTemplates. Gerumas mus vienija
Copyright 2012

©