Kas yra Caritas?

„Caritas“ (lot. gailestingoji meilė) - tai tarptautinė katalikiška organizacija, turinti daug veidų.

Tai:

  • tarptautinis pagalbos tinklas, kovojantis su skurdu visame pasaulyje;
  • organizacija, ginanti žmogaus teises irbesirūpinanti kiekvieno pagalbos prašančio orumo išsaugojimu, nepriklausomai nuo rasės, religijos, lyties ir tautybės;
  • bendruomenė, susitelkusi padėti, skatinanti žmogaus augimą ir vystymąsi, lydinti ir padedanti įveikti krizes, stiprinanti ir palaikanti, veikianti ir atjaučianti. 

 

„Caritas“ yra pasaulinis judėjimas, dirbantis vardan teisingesnio ir geresnio pasaulio, įkvėpimo veiklai ieškantis Katalikų bažnyčios socialiniame mokyme.

 

Pirmoji „Caritas“ organizacija 1897 metais įsikūrė Vokietijoje, Freiburge. Netrukus šios organizacijos ėmė kurtis ir kitose šalyse. 1950 metais jos susijungė į „Caritas Internacionalis“ tinklą. Šiuo metu tinklas vienija 162 nacionalines „Caritas“ organizacijas, veikiančias 200 šalių.

 

Telšių vyskupijos Caritas vizija, misija ir funkcijos

 

Vizija

Caritas – tai organizuota geros valios žmonių, motyvuotų Katalikų Bažnyčios socialiniu mokymu ir humanistinėmis nuostatomis, veikla, kuria siekiama mažinti skurdą, socialinę atskirtį ir pažeidžiamiausiems visuomenės sluoksniams tarnauti Kristaus dvasia.

 

Misija 

Caritas vienija savanorius ir profesionalius koordinatorius socialinei veiklai plėtoti, pripažįsta asmens orumo, tolerancijos, veiklios artimo meilės vertybes bei vadovaujasi solidarumo, subsidiarumo ir teisingumo principais.

Caritas, siekdamas įtvirtinti socialinį teisingumą visuomenėje, bendradarbiauja su valstybės, socialinės rūpybos ir NVO struktūromis, tarptautiniu Caritas tinklu, ES ir kitų šalių socialinės veiklos fondais.

 

Funkcijos:

- koordinuoti Caritas veiklą ir vykdyti socialinius projektus;

- atstovauti vargstančiųjų interesams ir ginti juos tarptautinėse ir valstybinėse institucijose, siekiant sukurti socialiniu teisingumu grįstą visuomenę;

- informuoti visuomenę apie socialinio gyvenimo pokyčius, akcentuojant iškylančias problemas;

- užtikrinti nuolatinį Caritas narių kvalifikacijos kėlimą;

- skatinti bendradarbiavimą tarp Caritas, NVO ir vyriausybinių struktūrų, ieškant finansavimo šaltinių socialiniams projektams vykdyti.

Tuesday the 7th. Design by QualityJoomlaTemplates. Gerumas mus vienija
Copyright 2012

©